Informació per als pares o tutors de l'alumnat menor d'edat matriculat en els cursos intensius d'estiu

Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes de règim especial i tenen per objecte capacitar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu.

En el nostre centre tant l’ensenyament oficial com els cursos especials d’estiu són presencials i l’assistència és obligatòria.

Els pares o tutors de l’alumnat menor d’edat hauran de justificar per escrit qualsevol falta d’assistència o qualsevol retard reiterat. El justificant de falta d’assistència es podrà imprimir des d'aquest mateix web i es presentarà directament al professorat, encarregat del control diari d’assistència.

Si l'alumne falta més de dos dies seguits, l'escola es posarà en contacte amb els pares o tutors.

This is the peu.