Cursos intensius d'estiu 2020

Descripció

Els continguts dels programes dels cursos d'estiu s'adeqüen al currículum de les escoles oficials d'idiomes, però no són equivalents als cursos regulars que són d'un mínim de 130 hores lectives. Per accedir a un curs d'estiu cal fer una prova de nivell que determina quin és el grup més adient per a l'alumne.

Aquesta EOI no realitza procés de preinscripció i sorteig en la matrícula dels cursos d'estiu.

Durada

del 29 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos (60 hores)

Horari

de 10 a 14h de dilluns a divendres

Cursos previstos

Anglès: A2, B1, B2.1, B2.2 i C1

Els nivells que s'ofereixen es confirmaran segons el nombre de persones matriculades i els resultats dels tests de nivell.

Nombre de places per grup

Mínim: 15 alumnes per grup

Màxim: 20 alumnes per grup

Tractant-se de cursos autofinançats, si no s'arriba al mínim d'alumnes establert l'escola es reserva el dret d'anul·lar el curs. En aquest cas es retornarà l'import de la matrícula.

Preu

266,80€ (el preu no inclou el material)

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, amb data de 24 d'abril del 2019, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos d'estiu hauran de satisfer 60 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

No es retornaran les taxes un cop formalitzada la matrícula

Edat mínima

14 anys complerts durant l'any 2020

Test de nivell

Per determinar

No es faran certificats acreditant nivell. Les proves de nivell serveixen exclusivament per inscriure's als cursos intensius d'estiu d'aquesta escola.

Matrícula

Es farà a la secretaria del centre per ordre d'arribada. La matrícula es tancarà un cop cobertes les places disponibles.

Dates de matrícula per determinar

Cal que els menors d'edat vinguin acompanyats pel pare, mare o tutor legal a l'hora de formalitzar la matrícula.

Informació per als pares o tutors de l'alumnat menor d'edat

Documentació per a la matrícula

  • 1 fotografia
  • Fotocòpia del DNI o passaport
  • Full de dades personals
  • Autorització de menors. Imprès 001
  • Fotocòpia del certificat de nivell de l'idioma, en cas de no realitzar el test de nivell.

Exempcions a l'obligatorietat del test:

  • Principiants absoluts
  • Alumnes oficials que acreditin el seu nivell al moment de la matrícula
  • Alumnes que van superar el curs d'estiu 2019
  • Alumnes d'altres institucions (Goethe Institut, British Council, IH, etc) que acreditin el seu nivell.

Certificat

Els alumnes que superin el curs obtindran un certificat acreditatiu del nivell corresponent. Es requereix una assistència mínima del 80% de les hores lectives per obtenir-lo. Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Aquest certificat no té convalidació amb els cursos regulars d'EOI (d'un mínim de 130 hores) ni garanteix la plaça com a alumne oficial el curs següent. Es pot accedir però a la preinscripció del mateix nivell dels cursos regulars sense necessitat de fer el test de nivell.

No oblideu portar la documentació el dia de la matrícula.